Veelgestelde vragen over OER

Wat is het OERmodel in twee zinnen?

Het OERmodel is:
  • een organisatiemodel met kernwaarde (leverings)betrouwbaarheid (afspraak is afspraak)
    en
  • een handelingsmodel met kernwaarden: persoonsgerichtheid, belevingsgerichtheid, gastvrijheid.
Het OERmodel biedt tevens handvatten of een 'toolbox' voor de vaardigheid ‘Ondersteuning Eigen Regievoering (OER)’ en de continue verbetering hierin.

Wat moeten we doen als we willen werken volgens OER?

Tegenwoordig werken veel organisaties in meer of mindere mate op basis van de kernwaarden die OER ook heeft. Met behulp van een OERproofscan kan gekeken worden waar of hoe ver een organisatie is en waar eventuele hiaten zitten om gerichte vervolgstappen te kunnen zetten. Werken volgens OER is overigens ook nooit klaar. Dat is eigenlijk de essentie van OER. Op basis van ‘Ondersteuning Eigen Regievoering’ van cliënten werken aan continue verbetering van de zorg- of dienstverlening. Want ieder mens, dus iedere cliënt, is immers anders en voortdurend in verandering. 

Is het OERmodel nog in ontwikkeling?

Het OERmodel omvat onder meer een wetenschappelijk getoetst instrumentarium of toolbox voor continue verbetering. Omdat OER vooral een hulpmiddel is bij het continu verbeteren, is de toolbox van OER zelf ook onderwerp van voortdurende verbetering. Er is doorlopend sprake van actualisatie op basis van veranderende wet- en regelgeving en nieuwe inzichten vanuit de praktijk. ‘Mijn OER’ biedt toegang tot deze updates.

Is het OERmodel voor andere sectoren bruikbaar (bv. ziekenhuizen, GGZ, welzijnszorg, sociale wijkteams, gehandicaptenzorg)?

Veel van de huidige toolbox van het OERmodel is ontwikkeld voor zorgorganisaties ten behoeve van mensen die langdurig afhankelijk zijn van professionele ondersteuning. OER is echter in elke sector bruikbaar. Het OERmodel kent per sector wel specifieke accenten, waardoor de toolbox er per sector wat anders uit ziet.

 

Weegt de tijdsinvestering voor het invoeren van OER op tegen wat OER opbrengt?

Invoering van OER betreft in essentie een action learning activiteit. Want werken volgens OER is nooit klaar. De implementatie of het leren toepassen van de OERhandvatten voor continue verbetering vergt, als integraal onderdeel van het dagelijks werk, per organisatorische eenheid (OE) een periode van enkele maanden per jaar. De tijdsinvestering is verder afhankelijk van hoe OERproof een organisatie al is. Ook zijn er meerdere manieren om OER in te voeren. Bijvoorbeeld via binnen uw organisatie opgeleide OERcoaches, een action learning programma voor managers en/of een meer traditioneel implementatietraject. We gaan graag met u in gesprek over uw wensen en onze mogelijkheden. 

Wat betekent OER voor zelforganiserende teams?

OER biedt een zelforganiserend team, een kader in de vorm van concrete handvatten en prestatie afspraken voor het organiseren van zorg op basis van wensen van cliënten. Het zelfroosteren van medewerkers is een logisch vervolg op OER. Tevens biedt OER stuurinformatie voor de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats door de juiste persoon tegen optimale kosten.

Wat is het OERmerk® in twee zinnen?

Het OERmerk® staat voor een organisatie die ondersteuning biedt (zorg, diensten, hulp, behandeling) op basis van wensen van cliënten met betrekking tot het hoe/wat, waar, wanneer en door/met wie binnen grenzen van financiële, organisatorische en professionele aard en een waardenstelsel dat gekenmerkt wordt door: persoonsgerichtheid, belevingsgerichtheid, gastvrijheid en (leverings)betrouwbaarheid (afspraak is afspraak). Dit betekent dat het OERmerk® staat voor een cultuur waarin de cliënt (continu) wordt uitgenodigd tot invloed op het ‘aanbod’.

Hoe kan mijn organisatie het OERmerk® krijgen?

Door te voldoen aan de normen/eisen voor het verkrijgen hiervan. Om inzicht te krijgen of en in hoeverre aan de normen/eisen wordt voldaan kan een OERproof-scan worden gedaan. Ook kan worden gekozen voor een invoeringstraject van het OERmodel.

Wat zijn de normen/eisen voor het verkrijgen van het OERmerk®?

Om het OERmerk te krijgen moet voldaan worden aan twee prestatie-indicatoren en wordt een onderzoek ingesteld naar de mate waarin cliënten en medewerkers OER ervaren zoals bedoeld.

In hoeverre sluit OER aan bij actuele ontwikkelingen rond de ‘participatiesamenleving’?

OER is een evidence based handelings- en organisatiemodel. Het is geen professionele interventie, maar een procesmethodiek die nadrukkelijk past binnen de huidige wet- en regelgeving. Het OERmodel kan juist helpen om op basis van actuele ontwikkelingen de zorg (opnieuw) vorm te geven.


Heeft u een vraag die niet op deze Veelgestelde Vragen pagina beantwoord wordt, dan kunt u uw vraag stellen via onderstaand formulier.

Naam:


E-mailadres:


Telefoon:


Vraag: 

Oer in mijn organisatie

Ik wil graag contact over:

 de toepassing van OER in mijn organisatie
 de OERproofscan
 de OERplanner
 het OERmerk
 leergang OERcoach
 OERtegendenken of kritische vriend
 iets anders

Naam:


E-mailadres:


Telefoon:


  

OER op de werkvloer

Bekijk de ervaringen van gebruikers van OER.

meer weten?

OER in uw organisatie

Lees over OER, OERmerk, OERproofscan en OERtegendenken

meer weten?

Hoe OER is mijn afdeling

Doe de zelftest.

Test OER

Demo OERplanner

Bekijk hier een demo van de OERplanner.

meer weten?

Verkooijen & Beima

Alles wat wij doen heeft een relatie met de Eigen Regievoering van mensen die een beroep doen op de zorg- en/of welzijnssector en de Ondersteuning daarbij door professionals of medewerkers, afgekort OER. meer weten?

Veel gestelde vragen

Op de meest gestelde vragen over het OERmodel vindt u hier het antwoord!

 

meer weten?

Contact

Verkooijen & Beima
Balthuskade 2E
8607 AE Sneek
 +31 515 44 32 70
 info@oermodel.nl

meer weten?